Dga van een familiebedrijf? Haal ook voor uzelf het beste uit de WKR!

WKR

De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor u als dga van een familiebedrijf. Maakt u hier voor uzelf al gebruik van? Er zijn twee mogelijkheden om de WKR óók voor uzelf zo gunstig mogelijk uit te laten pakken: benut uw vrije ruimte optimaal óf verlaag uw dga-salaris met de mogelijkheden binnen de WKR. Grant Thornton vertelt er in dit artikel meer over!

1. Biedt vrije ruimte mogelijkheid voor vergoeding?

U mag bij voldoende vrije ruimte een vergoeding of verstrekking tot een bedrag van 2.400 euro sowieso aanmerken als ‘gebruikelijk’. U hoeft dit dus niet verder te onderbouwen en dit bedrag hoeft niet te voldoen aan de maximum afwijking van dertig procent van wat gebruikelijk is.

Overschrijdt u het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte? Dan moet u hierover een eindheffing van tachtig procent betalen. Dit lijkt nadelig, maar de tachtig procent eindheffing pakt vaak voordeliger uit dan uitkeren via uw reguliere loon. Het voorbeeld hieronder bevestigt dit.

Berekening netto vergoeding 2.400 euro

 • U kent uzelf als dga, enige werknemer in het familiebedrijf (BV), een netto vergoeding van 2.400 euro toe.
 • Het belastingtarief is 49,5 procent.
 • Om op 2.400 euro netto uit te komen, moet u uzelf vanuit het familiebedrijf een vergoeding toekennen van 4.752,50 euro.
  Namelijk:
  • Bruto vergoeding: 4.752,50 euro
  • Af: 49,5 procent loonheffing: 2.352,50 euro
  • Netto vergoeding: 2.400 euro

Berekening WKR-vergoeding 2.400 euro

Stel, uw loon als dga is 100.000 euro. Dan is de vrije ruimte van de WKR 3.000 euro (maximaal drie procent voor 2021) en dus voldoende om de 2.400 euro onbelast toe te mogen kennen. Het moet wel uiterlijk in december via de payroll zijn verwerkt. Het voordeel van toepassing van dit eindheffingsregime bedraagt dus 2.352,50 euro.

Voor de partner van de dga geldt dat die als werknemer van de BV ook 2.400 euro mag ontvangen ten laste van de vrije ruimte, uiteraard als die ruimte er nog is. Bespreek met uw adviseur welke mogelijkheden u als dga heeft om gebruik te maken van de voordelen van de WKR.

2. ‘Verlaag’ gebruikelijk dga-salaris met de WKR

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat uw dga-salaris minimaal het hoogste van de volgende bedragen moet zijn:

 • 75 procent van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste salaris van de werknemers die in dienst zijn binnen het familiebedrijf;
 • 47.000 euro.

De WKR kan het uit te keren dga-salaris verlagen, waardoor u minder loonheffing hoeft te betalen. De gebruikelijkloonregeling sluit aan bij het loonbegrip voor de loonbelasting, inclusief de bijtelling voor de auto en omvat ook eindheffingsbestanddelen. De vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel onder de vrije ruimte van de WKR zijn gebracht, inclusief gerichte vrijstellingen zoals reis- en andere kosten, mag u dus ook tot uw gebruikelijk dga-salaris rekenen.

Voorbeeld uit te keren dga-salaris

 • Dga-salaris (75 procent salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking): 75.000 euro
 • Bijtelling auto: – 10.000 euro
 • Aangewezen WKR eindheffingsbestanddelen: – 5.000 euro
 • Uit te keren dga-salaris: 60.000 euro

Extra optie: gebruik WKR voor dga of werknemer met studerende kinderen

Studeren kost al snel 11.000 euro tot 12.000 euro per jaar, volgens het Nibud. Bent u een dga en heeft u zelf studerende kinderen? Of wilt u als werkgever uw werknemers met studerende kinderen financieel ondersteunen? Dan heeft u drie mogelijkheden:

 1. Toewijzen studietoelage via de WKR.
 2. Aan het studerend kind direct een studietoelage toekennen van 7.649 euro.
 3. Een studiefonds oprichten.

Toewijzen studietoelage via WKR

De BV kan als werkgever een studietoelage vergoeden via de WKR. Let op: de vergoeding mag niet meer bedragen dan 3.000 euro. Dit ziet de Belastingdienst als gebruikelijk voor het collegegeld en bijkomende kosten.

Voorbeeld

De BV als werkgever geeft de dga als werknemer met studerende kinderen per jaar een vergoeding van 3.000 euro voor collegegeld en bijkomende studiekosten. De werkgever mag deze vergoeding voor studiekosten aanwijzen als eindheffingsloon, want een vergoeding van 3.000 euro voor studiekosten is gebruikelijk.

Let hierbij op:

 • Er moet voldoende vrije ruimte beschikbaar zijn om de studiekostenvergoeding daarin onder te brengen. Als u als dga al gebruikmaakt van de 2.400 euro die sowieso mag, dan zijn de mogelijkheden dus beperkt.
 • De BV moet notulen maken, zodat duidelijk is dat de studietoelage tijdig is aangewezen voor de WKR. Dit kan een korte brief zijn voor de dga als werknemer waarin de BV de toewijzing bevestigt.
 • De BV neemt het bedrag op de gebruikelijke wijze op in de loonadministratie van de betreffende werknemer.

Toelage toekennen of een studiefonds oprichten?

Wilt u aan het studerende kind direct een studietoelage toekennen van 7.649 euro of wilt u een studiefonds oprichten? Hier zijn verschillende mogelijkheden en regels voor. Wij adviseren u daar graag over.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het benutten van de vrije ruimte in de WKR, het verlagen van uw gebruikelijk dga-salaris of de financiële steun aan uw studerende kind? Neem contact op met John Boer en Karin van Wijngaarden en bespreek uw specifieke situatie met één van onze adviseurs.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief