Meer duidelijkheid in BOR

 In Bedrijfsoverdracht, Dossier: BedrijfsOpvolgingsRegeling

Sinds vandaag is er een aantal updates van de BOR van kracht. Het betreft aanpassingen die bestaande regels moeten verduidelijken.

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is vandaag op enkele punten aangepast. De wijzigingen in de wet zijn niet ingrijpend voor dga’s van familiebedrijven, maar dienen meer als toelichting op de bestaande regeling. “De aanpassingen zorgen voor meer duidelijkheid in verschillende wetsonderdelen; de staatssecretaris heeft teksten duidelijker geformuleerd. Hierdoor worden specifieke problemen die ondernemers met de regeling ondervinden, opgeheven. Deze specifieke problemen zijn per geval verschillend”, zo zegt Christian Zantboer van adviesbureau Zantboer Partners.

Wijzigingen
De staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, heeft onder meer de tekst van een aantal wetsonderdelen verduidelijkt. Zoals bijvoorbeeld de tekst van de goedkeuring in het geval van finaal verrekenbeding. Deze vereist dat bij ontbinding van een huwelijk het ondernemingsvermogen wordt verdeeld alsof het echtpaar in gemeenschap van goederen was getrouwd. Bij het finaal verrekenbeding gaat het niet om goederen, maar geldt een vorderingsrecht voor beide partijen.

Verder is in een nieuw wetsonderdeel een goedkeuring opgenomen wat betreft de bezitseis bij overlijden. Deze bezitseis voorkomt dat niet-ondernemingsvermogen wordt omgezet in kwalificerend ondernemingsvermogen wanneer de aandeelhouder komt te overlijden. Ook heeft de staatssecretaris een aantal goedkeuringen doorgevoerd voor het voortzettingsvereiste. Dit vereiste zorgt ervoor dat alleen een vrijstelling van toepassing is wanneer er daadwerkelijk sprake is van bedrijfsopvolging.

Vernieuwing
De BOR werd voorheen de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) genoemd. Deze regeling werd in het leven geroepen om te voorkomen dat erfbelasting leidde tot liquiditeitsproblemen wanneer een onderneming werd vererfd. Toen de voorwaarden van de BOR wettelijk werden vastgelegd, was deze regeling nog redelijk evolutionair en nieuw. De wet bevatte nog veel hiaten en dekte nog niet alle problemen die ondernemers in de praktijk konden tegenkomen. Om deze reden zijn er naderhand nog wijzigingen doorgevoerd.

Rechtszekerheid
Met de updates in de wet hebben ondernemers van familiebedrijven een betere positie richting inspecteurs. “Ondernemers kunnen zich beroepen op de tekst van de staatssecretaris in de wet wanneer een inspecteur komt kijken of hun bedrijf alle regels naleeft. Inspecteurs moeten namelijk altijd meegaan met de mening van de staatssecretaris. Daarmee krijgen ondernemers meer rechtszekerheid”, zegt Zantboer.

Voorheen hadden ondernemers ook al rechtszekerheid over erf- en schenkbelasting door middel van de BOR. Maar nu heeft de staatssecretaris de regeling aangescherpt, zodat het voor ondernemers duidelijker is wanneer zij zich op bepaalde onderdelen van de wet kunnen beroepen.

Recommended Posts